Close icon
קלפים טיפוליים

הקלפים משמשים כמראה, דרכה יכול המטופל להתבונן בעצמו, על המציאות שלו ועל עולמו הפנימי. העבודה עם קלפים טיפוליים מאפשרת התנסות חוויתית על בסיס תהליכי השלכה, תוך חשיפת רבדים עמוקים ובחינה של דפוסי התנהגות, תבניות חשיבה ואמונות מעכבות ומייצרות סבל.

קלפי הטיפול יוצרים מרחב ומרחק ממרכזי הקושי ובכך מאפשרים לנו להיפגש עם המסלולים הרגשיים שאנו חווים, ממקום המאפשר התקרבות והסתכלות מפוקחת וחדשה המובילה לשינוי.

הכוח הגדול, העומק והמשמעות שמביאים איתם הקלפים הטיפוליים, מפתיעים אותי שוב ושוב במהלך עבודתי. פעם אחר פעם אני נחשפת עם מטופלי אל האמת החבויה בקלפים – בתמונות ובמילים, כשהם חושפים את המודחק והטמון עמוק ומספרים לנו על עצמינו.

הטיפול עצמו הוא שיחה, כאשר המטופל הוא מוביל ומובל, והקלף הוא המתווך בין המודע ללא מודע. בעידן שבו אנחנו ממהרים קדימה ומבקשים לעצמינו שינוי מהיר ותהליכים של עכשיו ומיד, חשיבותם של הקלפים מתבטאת בכך שהם מחברים אותנו אל המקומות הכמוסים ביותר באופן ישיר ומיידי ומאפשרים לשינויים עמוקים להתרחש ולהיטמע בנו ובחיינו בצורה מהירה יחסית.

 

טיפול בשילוב אומנויות >>